Handboek

Ben je op zoek naar een efficiënte werkwijze om ontwerp te versterken? Dit handboek voor design­leiders legt uit hoe je BVB/BVB kunt toepassen, onze aanpak om een strategische kracht te creëren. We werken de inhoud van dit handboek regel­matig bij.

Stuur ons een mail voor vragen, opmerkingen of suggesties.

Handboek 1
Handboek

Fases en stappen

Bij de toepassing van BVB/BVB doorloop je drie fases:

 1. Voorbereiding
 2. Uitvoering
 3. Afronding

Voorbereidingsfase

Om de uitvoering van BVB/BVB voor te bereiden definieer en analyseer je je ambitie:

 1. Analyseer de situatie van je ontwerpactiviteit.
 2. Benoem je ambitie in het versterken van ontwerp.
 3. Maak een inschatting of je ambitie kan worden vervuld.

Situatie

Analyseer de situatie van je ontwerpactiviteit:

 1. Beschrijf de organisatie van je ontwerpactiviteit.
  • Opzet: wat is het plan?
  • Bestaan: is het plan in uitvoering?
  • Werking: is de uitvoering volgens plan?
 2. Analyseer ­omgevingsfactoren voor je ontwerpactiviteit.
  • Macro-omgevingsfactoren (volgens een PESTEL-analyse)
   • Politieke factoren
   • Economische factoren
   • Sociale factoren
   • Technologische factoren
   • Ecologische factoren
   • Legale factoren (d.w.z. wetten en regels)
  • Meso-omgevingsfactoren (volgens een vijf­krachten­analyse)
   • Bedreiging van nieuwe toetreders
   • Bedreiging van vervangers
   • Onderhandelingskracht van klanten
   • Onderhandelingskracht van leveranciers
   • Competitieve rivaliteit
   • Bedreiging van nieuwe toetreders
   • Bedreiging van vervangers
   • Onderhandelingskracht van klanten
   • Onderhandelingskracht van leveranciers
   • Competitieve rivaliteit
  • Micro-omgevingsfactoren (volgens een SWOT-analyse)
   • Sterktes (d.w.z. karakteristieken die een voordeel opleveren)
   • Zwaktes (d.w.z. karakteristieken die een nadeel opleveren)
   • Kansen (d.w.z. elementen uit de omgeving die een voordeel kunnen opleveren)
   • Bedreigingen (d.w.z. elementen uit de omgeving die een nadeel kunnen opleveren)
 3. Geef je motivatie aan om ontwerp te versterken.
  • Intentie om je ontwerpactiviteit over te zetten
   • Opstarten
   • Opkweken
   • Opschalen
  • Intentie om de creativiteit in je ontwerpactiviteit te vergroten
   • Innovatie
   • Adaptatie
   • Transformatie
  • Intentie om organisatorisch succes behaald door je ontwerpactiviteit te vergroten
   • Omzet
   • Rendement
   • Groei

Ambitie

Benoem je ambitie in het versterken van ontwerp:

 1. Geef aan welke kracht van ontwerp je wilt vergroten.
  • Waarde
  • Invloed
  • Prestaties
 2. Definieer indicatoren voor de kracht van ontwerp die de vervulling van je ambitie meten.
  • Waarde
   • Waarde voor de samenleving
   • Waarde voor de natuurlijke omgeving
   • Economische waarde
  • Invloed
   • Leads
   • Klanten
   • Ambassadeurs
  • Prestaties
   • Afbakening
   • Kwaliteit
   • Voordeel (voor je klant, business of organisatie)
    • Opbrengsten
    • Rendement
    • Prestaties
   • Tijd
   • Kosten
   • Risico
 3. Bepaal voor elke indicator een doel­waardenbereik en de huidige waarde.
  • Minimum
  • Optimum
  • Maximum

Inschatting

Maak een inschatting of je ambitie kan worden vervuld:

 1. Beoordeel eventuele eerdere initiatieven om je ambitie te vervullen.
 2. Ga na of benodigde hulpbronnen beschikbaar zijn voor je nieuwe initiatief.
  • Personeel
  • Documentatie
  • Data
 3. Analyseer of je ambitie de moeite van het najagen waard is.
  • Wenselijk
  • Haalbaar
  • Levensvatbaar

Uitvoeringsfase

Om BVB/BVB uit te voeren volg je zes stappen:

 1. Benoem cruciale vermogens
 2. Vergelijk cruciale vermogens
 3. Becijfer cruciale vermogens
 1. Bewerk cruciale vermogens
 2. Verenig cruciale vermogens
 3. Borg cruciale vermogens

Benoem


Benoem aan de hand van het service quality gap-model vermogens die cruciaal zijn om je ambitie te vervullen.

Handboek 2
 • Het vermogen om met betrokken partijen te communiceren
  • Opdrachtgevers
  • Klanten
  • Gebruikers
  • Vakexperts
  • Aannemers
  • Beheerders
  • Etc.
 • Het vermogen om doelen te coördineren
  • Te bereiken doelstellingen
  • Te volgen beleidsregels
  • Te vervullen waarden
 • Het vermogen om te co-creëren
  • Onderzoeken
   • Onderzoeksvragen definiëren
   • Onderzoeksplan ontwikkelen
   • Onderzoek uitvoeren
    • Data verzamelen
    • Bevindingen opsommen
    • Conclusies trekken
  • Een waardepropositie definiëren [voor]
   • Klantprofiel
    • Taken van de klant
    • Winstpunten voor de klant
    • Pijnpunten voor de klant
   • Waardebelofte
    • Product (d.w.z. een ontwerpservice)
    • Winstverschaffers
    • Pijnverzachters
  • Ontwikkelen
   • Bouwen
    • Coördineren van het bouwen
    • Specificeren van verwachtingen [ten aanzien van]
    • Vervullen van verwachtingen [ten aanzien van]
   • Meten
    • Definiëren van een metriek [voor]
    • Bouwen van een meetsysteem [voor]
    • Verzamelen van data [over]
   • Leren [over]
    • Vergelijken van verwachtingen en ervaringen [ten aanzien van]
    • Begrijpen van verschillen tussen verwachtingen en ervaringen [ten aanzien van]
    • Herzien van overtuigingen [over]
  • Promoten
   • Aandacht vestigen [op]
   • Belangstelling wekken [voor]
   • Verlangen aanwakkeren [voor]
   • Oproepen tot actie [ten aanzien van]
  • Leveren
   • Coördineren
    • Strategie bedenken
    • Strategie uitvoeren
    • Strategie evalueren
   • Specificeren van eisen aan het resultaat [van]
    • Situatie inkaderen
    • Verwachtingen invullen
    • Probleem identificeren
   • Vervullen van eisen aan het resultaat [van]
    • Concept opperen
    • Oplossing ontwikkelen
    • Specificaties opleveren

Je kunt elk van deze vermogens verder analyseren met behulp van een model van doelbewust handelen ontwikkeld door Donald Norman (2002); zie de figuur hieronder.

Handboek 3

Karakteriseer tot slot elke cruciaal vermogen als volgt:

 • Expliciet (d.w.z. verwoord)
 • Impliciet (d.w.z. niet verwoord maar wel te verwoorden)
 • Stilzwijgend (d.w.z. noch verwoord noch te verwoorden)

Vergelijk


Rangschik cruciale vermogens op hun verwachte bijdrage aan organisatorische aspecten.

 • Reputatie
 • Organisatie­strategie
 • Stakeholder­behoeften
 • Technologie
 • Ethisch handelen
 • Regelgeving

Becijfer


Beoordeel elk cruciaal vermogen op de aanwezigheid van competentie in je team:

 • Afwezigheid (d.w.z. geen enkel teamlid is er competent in)
 • Individuele aanwezigheid (d.w.z. een enkel teamlid is er competent in)
 • Groepsaanwezigheid (d.w.z. sommige maar niet alle teamleden zijn er competent in)
 • Organisatorische aanwezigheid (d.w.z. alle teamleden zijn er competent in)

Bewerk


Verfijn cruciale vermogens met behulp van SCAMPER om ze zeldzaam te maken.

 • Substitueren
 • Combineren
 • Aanpassen
 • Modificeren
 • Pivoteren
 • Elimineren
 • Rearrangeren

Verenig


Integreer bewerkte vermogens om ze onimiteerbaar te maken.

 • Verbind (met andere vermogens)
 • Bed in (tussen andere vermogens)
 • Dompel onder (vermengd met andere vermogens)

Borg


Ondersteun en onderhoud unieke vermogens in je team door ze te verankeren in zijn organisatie­ontwerp (in lijn met het McKinsey 7S-raamwerk).

 • Strategie
 • Structuur
 • Systeem
 • Specialismen
 • Sleutelvermogens
 • Samenbindende waarden

Raadpleeg Shadbolt & Smart (2015) voor methoden, technieken en hulpmiddelen om kennis vast te leggen.

Afrondingsfase

Om de uitvoering van BVB/BVB af te ronden evalueer je de vorderingen in het vervullen van je ambitie:

 1. Trek conclusies over de uitkomsten.
 2. Stel aanbevelingen op voor volgende stappen.
 3. Rapporteer de hoofdresultaten van het vervullen van je ambitie.

Conceptoplossingen

Hieronder vind je enkele conceptoplossingen voor het vervullen van je ambitie. Ze stammen uit weten­schappelijke en professionele literatuur en praktische ervaring. We werken dit niet-uitputtende overzicht van tijd tot tijd bij.

Waarde

R&D


Definieer een portfolio­strategie, identificeer hiaten en onvervulde of latente behoeften en definieer segmenten voor klanten en gebruikers. — McKinsey Design

Combineer schaal met wend­baar­heid. — David Butler & Linda Tischler

Promotie


Vertegenwoordig ontwerp op het top­niveau van de organisatie, verbeter de ervaring van medewerkers met ontwerp en verspreid ontwerp­praktijken. — McKinsey Design

Beschrijf ontwerpwerk in termen van bedrijfs­doelen, verzamel bewijs van de resultaten van ontwerp en communiceer de bedrijfs­waarde van ontwerp. — BoagWorld

Levering

Verken gebruikers­belevingen, ontdek gebruikers­motieven en definieer gebruikers­eisen. — Interaction Design Foundation

Impact

R&D


Bouw je reputatie op, vind talent via je netwerk en zet een flexibele talent­pijplijn op. — Workable

Levering


Vorm een multidisciplinair team, bevorder kennis­integratie en implementeer besluit­vorming door con­sen­sus. — Purdue University

Vertaal de bedrijfsvisie in tastbare doelen, stel de klant centraal, stimuleer samenwerking en handhaaf operationele uitmuntendheid—dit alles terwijl je de creatieve grenzen verlegt. — Aquent

Prestaties

R&D


Definieer gekwantificeerde indicatoren, bouw een holistisch meet­systeem en definieer ondersteunende operationele indicatoren. — McKinsey Design

Stel doelen, bepaal spel­regels en bied faciliteiten voor het produceren van kennis. — UNStudio

Laad processen versneld op, versnel interne terug­koppelingen en verbeter de over­dracht. — Invision Inside Design

Levering


Laat gewenst gedrag zien, bied motivatoren en herken en erken vertoond gedrag. — PositivePsychology

Herken en verwijder onnodig complexe inhoud, organiseer kennis en filter de inhoud. — UX Collective

Achtergrond­informatie

BVB/BVB volgt losjes McKinsey’s vaardig­heden­strategie voor succes­volle product­ontwikkeling (2017). Zie definities voor een uitleg van de in dit handboek gehanteerde begrippen. Hieronder staan links naar publicaties van ondersteunende expertise en achtergrondkennis.