Handboek

In dit handboek voor designleiders delen we onze exper­tise hoe een bloeiende ontwerp­praktijk op te bouwen en ontwerp tot een strategisch voordeel te maken. We werken de inhoud van dit handboek regelmatig bij. Stuur ons een mail als je vragen, opmerkingen of suggesties hebt.

Handboek
Handboek

Handboek deel I: Werkwijze

Het eerste deel van dit handboek beschrijft stappen om een bloeiende ontwerp­praktijk op te bouwen en ontwerp tot een strategisch voordeel te maken. Elke stap bestaat uit drie achtereen­volgende activiteiten:

 1. Bereid de stap voor: definieer en analyseer je ambitie.
 2. Voer de stap uit: lever een dienst om je ambitie te vervullen.
 3. Voltooi de stap: evalueer de vorderingen in het vervullen van je ambitie.

In een doorlopende reeks stappen hoef je slechts de eerste stap voor te bereiden.

Bereid de stap voor

playlist_add

Overzicht

Definieer en analyseer je ambitie:

 1. Introduceer kort elke ontwerp­service die je wilt upgraden en beschrijf de situatie ervan.
 2. Formuleer voor elke ontwerp­service die je wilt upgraden je ambitie met betrekking tot ontwerpsucces en strategisch voordeel.
 3. Verken enkele globale mogelijkheden om je ambitie te vervullen.
room_service

Service

Introduceer kort elke ontwerpservice die je wilt upgraden:

 1. Noem de naam van de service.
 2. Benoem het soort ontwerpobject (als dat al niet uit de naam blijkt).
 3. Beschrijf eventuele bijzonderheden van de service.
description

Situatie

Analyseer de situatie van elke ontwerpservice die je wilt upgraden:

 1. Beschrijf de opzet en werking van de service.
 2. Analyseer de kritieke succes­factoren van de service (volgens een SWOT-analyse).
  • Sterke punten
  • Zwakke punten
  • Kansen
  • Bedreigingen
 3. Geef de huidige positie van de service aan (volgens een VRIO-analyse):
  • Waardevol
  • Zeldzaam
  • Onnavolgbaar
  • Georganiseerd
gps_fixed

Ambitie

Formuleer voor elke ontwerpservice die je wilt upgraden je ambitie:

 1. Benoem het soort voordeel dat je wilt bereiken.
  • Waardevol
  • Zeldzaam
  • Onnavolgbaar
  • Georganiseerd
 2. Definieer minstens één en bij voorkeur drie gebalan­ceerde indicatoren die het voordeel meten dat je wilt bereiken.
 3. Geef voor elke indicator een doel­waardenbereik en de huidige waarde.
add_shopping_cart

Mogelijk­heden

Verken enkele globale mogelijkheden om je ambitie te vervullen:

 1. Bedenk globale manieren om praktijk­vaardig­heden te ontwikkelen waarmee je je ambitie kunt vervullen.
 2. Geef aan wat er al is of wordt geprobeerd en waarom dit (nog) niet heeft geleid tot vervulling van je ambitie.
 3. Analyseer of je ambitie de moeite van het najagen waard is.
  • Wenselijk
  • Haalbaar
  • Levensvatbaar

Voer de stap uit

playlist_play

Overzicht

Lever een service om je ambitie te vervullen:

 1. Voer een service uit.
  • Beoordeling
  • Advisering
  • Realisatie
  • Second opinion
  • Troubleshooting
  • Management
 2. Bestudeer de resultaten.
 3. Verwerk verworven inzichten.

voer een service uit

Assessment

Beoordeling

Identificeer, rangschik en beoordeel competenties om je ambitie te vervullen (in lijn met de McKinsey vaardigheden­strategie):

 1. Kader de situatie in: identificeer vereiste competenties om je ambitie te vervullen.
 2. Kleur verwachtingen in: rangschik geïdentificeerde competenties op hun strategische belang.
 3. Teken het probleem in: beoordeel elke geïdentificeerde com­pe­tentie op volwassenheid in het vervullen van je ambitie.

Framing the situation

Kader

Identificeer vereiste competenties om je ambitie te vervullen.

 • Expliciete competenties
 • Impliciete competenties
 • Stilzwijgende competenties
Filling out expectations

Verwach­tingen

Rangschik geïdentificeerde compe­tenties op hun strategische belang, in termen van de mate van overeen­stemming met kernwaarden van je organisatie.

 • Merkwaarden
 • Klantwaarden
 • Handelingsprincipes
 • Ethische principes
Formulating the problem

Probleem

Beoordeel elke geïdentificeerde competentie op volwassen­heid in het vervullen van je ambitie:

 1. Formuleer een open vraag over het vervullen van je ambitie met deze competentie (“Hoe kan …?”).
 2. Benoem elke kwestie in het beantwoorden van de vraag.
 3. Geef voor elke kwestie een vooruitzicht van de progressie.
  • Gunstig
  • Gereserveerd
  • Ongunstig

Advisement

Advisering

Plan competenties en maak een voorstel voor de opbouw van vaardigheden om je ambitie te vervullen (in lijn met de McKinsey vaardigheden­strategie):

 1. Stel een concept op: plan competenties en benoem vaardigheden om je ambitie te vervullen.
 2. Ontwikkel een oplossing: zoek uit hoe je geplande competenties kunt gebruiken om benoemde vaardigheden op te bouwen.
 3. Lever specificaties op: specificeer hoe benoemde vaardigheden op te bouwen en onderdeel te maken van het DNA van je ontwerppraktijk.

Devising a concept

Concept

Plan competenties en benoem vaardigheden om je ambitie te vervullen:

 1. Plot geïdentificeerde competenties op basis van hun strategische belang en volwassenheid.
 2. Bepaal voor elke geïdentificeerde competentie een doelstelling om deze te ontwikkelen.
  • Accommoderen (inclusief het opgeven van competenties die niet meer waardevol zijn)
  • Verfijnen (als niet zeldzaam)
  • Integreren (als niet onnavolgbaar)
  • Ondersteunen (als niet georganiseerd, klaar of in staat)
  • Onderhouden (anders)
 3. Benoem vaardigheden opgebouwd uit geplande competenties om je ambitie te vervullen.
Developing a solution

Oplossing

Zoek uit hoe je geplande competenties kunt gebruiken om voorgestelde vaardigheden op te bouwen (met behulp van SCAMPER).

 • Substitueren
 • Combineren
 • Aanpassen
 • Modificeren
 • Positioneren voor ander gebruik
 • Elimineren
 • Reorganiseren
Delivering specifications

Specificaties

Specificeer hoe voorgestelde vaardigheden op te bouwen en onderdeel te maken van het DNA van je ontwerppraktijk (in lijn met het McKinsey 7S-raamwerk).

 • Strategie
 • Structuur
 • Systeem (of: Systemen en Stijl)
 • Specialismen
 • Sleutelvermogens
 • Samenbindende waarden

Realization

Realisatie

Realiseer en evalueer vaardigheden om je ambitie te vervullen:

 • Voer het plan uit om praktijkvaardigheden op te bouwen.
 • Volg de voortgang en resultaten van het uitvoeren van het plan.
 • Evalueer praktijkvaardigheden.
Second opinion

Second opinion

Vergelijk de resultaten van beoordeling en advisering met het gegeven advies:

 1. Maak een beoordeling.
 2. Stel een advies op.
 3. Vergelijk het eigen advies met het eerste.
Troubleshooting

Trouble­shooting

Los tegenslagen bij de realisatie op:

 1. Analyseer tegenslagen bij de realisatie.
 2. Maak een voorstel om de tegenslagen op te lossen.
 3. Voer het voorstel na goedkeuring uit.
Management

Management

Regel het vervullen van je ambitie.

 • Bestuur
 • Organiseer
 • Voer uit

Bestudeer de resultaten

highlight

Analyse

Analyseer de uitvoering van een service:

 1. Neem het executieverslag door.
 2. Beoordeel de kwaliteit van de uitvoering.
  • Doeltreffendheid
  • Doelmatigheid
  • Beleving
 3. Analyseer de sterktes en zwaktes van de uitvoering.

verwerk verworven inzichten

lightbulb_outline

Synthese

Zorg voor het vastleggen van verworven inzichten over hoe een bloeiende ontwerp­praktijk op te bouwen en ontwerp tot een strategisch voordeel te maken.

 • Verwoorden
 • Verbeelden
 • Vertolken

Voltooi de stap

playlist_add_check

Overzicht

Evalueer de vorderingen in het vervullen van je ambitie:

 1. Trek conclusies over de resultaten.
 2. Stel aanbevelingen op voor volgende stappen.
 3. Presenteer de belangrijkste punten.

Handboek deel II: Bibliotheek

Het tweede deel van dit handboek beschrijft praktische problemen en ideeën hoe een bloeiende ontwerp­praktijk op te bouwen en ontwerp tot een strategisch voordeel te maken. Ze vloeien voort uit wetenschappelijke en professionele literatuur en praktische ervaring. Dit niet-uitputtende overzicht wordt van tijd tot tijd bijgewerkt.

Zakelijk succes

Formulating the problem

Probleem

Hoe kan mijn design­team business­waarde creëren?

Devising a concept

Concept

Verken gebruikers­belevingen, ontdek gebruikers­motieven en definieer gebruikers­eisen — Interaction Design Foundation

Formulating the problem

Probleem

Hoe kan mijn design­team business­invloed vergroten?

Devising a concept

Concept

Definieer een portfolio­strategie, identificeer hiaten en onvervulde of latente behoeften en definieer segmenten voor klanten en gebruikers — McKinsey Design

Formulating the problem

Probleem

Hoe kan mijn design­team business­prestaties verhogen?

Devising a concept

Concept

Combineer schaal met wend­baar­heid om te groeien — David Butler & Linda Tischler

Teamsucces

Formulating the problem

Probleem

Hoe kan mijn design­team zijn waarde bewijzen?

Devising a concept

Concept

Beschrijf ontwerpwerk in termen van bedrijfs­doelen, verzamel bewijs van de resultaten van ontwerp en communiceer de bedrijfs­waarde van ontwerp — BoagWorld

Formulating the problem

Probleem

Hoe kan mijn design­team aan invloed winnen?

Devising a concept

Concept

Vertegenwoordig ontwerp op het topniveau van de organisatie, verbeter de ervaring van medewerkers met ontwerp en verspreid ontwerp­praktijken — McKinsey Design

Formulating the problem

Probleem

Hoe kan mijn design­team zijn prestaties verbeteren?

Devising a concept

Concept

Laad ontwerp­processen versneld op, versnel interne terug­koppelingen en verbeter de over­dracht — Invision Inside Design

Herken en verwijder onnodig complexe inhoud, organiseer kennis en filter de inhoud — UX Collective

Stel doelen, bepaal spel­regels en bied faciliteiten voor het produceren van ontwerp­kennisUNStudio

Teamontwikkeling

Formulating the problem

Probleem

Hoe kan ik mijn design­team opbouwen?

Devising a concept

Concept

Bouw je reputatie op, vind talent via je netwerk en zet een flexibele talentpijplijn op — Workable

Vorm een multidisciplinair team, bevorder kennis­integratie en implementeer besluit­vorming door con­sen­sus — Purdue University

Formulating the problem

Probleem

Hoe kan ik mijn design­team evalueren?

Devising a concept

Concept

Definieer gekwantificeerde ontwerpindicatoren, bouw een holistisch meetsysteem en definieer ondersteunende operationele indicatoren — McKinsey Design

Formulating the problem

Probleem

Hoe kan ik mijn design­team vooruit helpen?

Devising a concept

Concept

Bepaal de noodzaak tot verandering, inventariseer de bereidheid tot verandering en beoordeel het vermogen tot verandering — BCG

Laat gewenst gedrag zien, bied motivatoren en herken en erken vertoond gedrag — PositivePsychology

Handboek deel III: Gepubliceerde artikelen

Het derde deel van dit handboek somt een aantal links op naar artikelen met ondersteunende expertise en achtergrondkennis.

Bijlage handboek: Begrippen

Zie definities voor een uitleg van de in dit handboek gehanteerde begrippen.