Definities

Om te overleven en te bloeien in de wereld van van­daag moet een orga­ni­satie creatief zijn. Voor creativiteit is het vermogen te ontwerpen onmis­baar. Een ontwerp­praktijk is een broedplaats voor creativiteit. Er zijn echter geen universele definities voor deze begrippen. Op deze pagina vind je de definities die Design Impulse hanteert.

Definities

Creativiteit

Om te overleven en te bloeien in de wereld van vandaag moet een organisatie creatief zijn, dat wil zeggen, scheppend door verbeelding. Routinetaken kunnen en zullen worden geauto­ma­ti­seerd of uit­besteed. Alleen door creatief te zijn kan een orga­ni­sa­tie duurzaam een verschil maken.

Creativiteit

Definities van ontwerpen

Voor creativiteit is het vermogen te ontwerpen onmisbaar. Ontwerpen produceert een plan, schets of tekening om het uiter­lijk, de functie en de werking te laten zien van een object voordat het wordt gebouwd of gemaakt. Door te ontwerpen creëert een ontwerper nieuwe belevingen, oftewel nieuwe mogelijk­heden voor gebruikers om hun behoeften en verlangens te vervullen.

Ontwerpproblemen neigen ernaar deksels (Engels: wicked) te zijn. Ze zijn vaag, verwarrend en je begrijpt ze pas nadat er een oplossing is geformuleerd. Eisen om behoeften en verlangens van gebruikers uit te drukken kunnen in­compleet, in­con­sis­tent, on­nauw­keurig of ambigu zijn (bijv. zie Towards a knowledge level theory of design process). Hierdoor is ontwerpen moeilijk te doen, uit te leggen en te begrijpen.

Weten­schap­pelijk gezien creëert het ontwerpen een theorie. Dit is een idee, plan, of verzameling prin­cipes hoe zekere behoeften en wensen te vervullen door middel van de eigen­schappen van een nog niet bestaand object. Ook creëert het ontwerpen een model van deze theorie. Dat specificeert een object met eigen­schappen die over­een­komen met de eigen­schappen volgens de theorie. Op basis van dit model kun je het object dan bouwen of maken (bijv. zie Towards an anticipatory view of design).

Wetenschappelijk model van het ontwerpen

Ontwerppraktijk

Een ontwerp­praktijk is een broedplaats voor creativiteit. Het is een groep mensen die zich richt op het duurzame lange­termijn­succes van het ontwerpen in een organisatie (bijv. zie A Framework for Building a Design Practice). Er zijn vele toepassingsgebieden, zoals reclame-ontwerp, industrieel ontwerpen en web design. De grootte van een team varieert per sector en organisatie.

Een ontwerp­praktijk hanteert één of meer ontwerp­aanpakken. Een ontwerp­aanpak is een gedrags­wijze om een ontwerp­probleem vanuit een zeker per­spec­tief aan te pakken. Bijvoor­beeld:

Een ontwerp­praktijk kan één of meer ontwerp­methodologieën volgen. Een ontwerp­methodologie verwijst naar principes, praktijken en procedures. Deze hebben zich bewezen te helpen zekere ontwerp­problemen op te lossen. Bijvoor­beeld:

  • Agile voor veranderings­gedreven ont­wik­keling,
  • V-Model voor test­gedreven ont­wik­keling en
  • Design for X voor issue-gedreven ont­wik­keling.