Definities

Op deze webpagina vind je definities van begrippen die Design Impulse hanteert. In alfabetische volgorde:

Aanpak

Een ­gedrags­wijze om een zeker type probleem vanuit een zeker per­spec­tief aan te pakken. Bijvoorbeeld:

Beleving

De emotie die een persoon voelt wanneer hij/zij de mogelijk­heden beseft die hij/zij heeft om een behoefte of verlangen te vervullen.

Creatief

Productief door verbeelding.

Deksels probleem

Een vaag, verwarrend en uniek probleem (Engels: wicked problem), dat je pas begrijpt na het formuleren van een oplossing.

Een ontwerpprobleem is een deksels probleem. Eisen geformuleerd om behoeften en verlangens van gebruikers uit te drukken zijn in de praktijk vaak in­compleet, in­con­sis­tent, on­nauw­keurig of ambigu (zie Towards a knowledge level theory of design process).

Methodologie

Een verzameling principes, werkwijzen en procedures, die zich hebben bewezen te helpen een zeker type problemen op te lossen. Bijvoor­beeld:

  • Agile voor veranderings­gedreven ont­wik­keling,
  • V-Model voor test­gedreven ont­wik­keling en
  • Design for X voor issue-gedreven ont­wik­keling.

Ontwerp

Een plan, schets of tekening die het uiterlijk, functie en werking van een object laat zien voordat het wordt gebouwd of gemaakt.

Ontwerpen

Creëren van nieuwe belevingen door middel van een object dat nog moet worden gebouwd of gemaakt. Met andere woorden, door een nieuw object te specificeren poogt ontwerpen expliciete en impliciete verwachtingen waar te maken en te overtreffen. Er zijn vele toepassingsgebieden, zoals reclame-ontwerp, industrieel ontwerpen en web design.

Weten­schap­pelijk gezien creëert het ontwerpen een theorie: een idee, plan, of verzameling prin­cipes hoe zekere behoeften en wensen te vervullen door middel van de eigen­schappen van een nog niet bestaand object. Verder creëert het ontwerpen een model van deze theorie. Dat specificeert een object met eigen­schappen die over­een­komen met de eigen­schappen volgens de theorie. Op basis van dit model kun je het object dan bouwen of maken (zie Towards an anticipatory view of design).

Organisatorische creativiteit

Creativiteit die je niet kunt toewijzen aan individuen maar slechts aan een groep mensen.

Professionele praktijk

Een groep mensen die zich richt op het duurzame lange­termijn­succes van een bepaald beroep in een organisatie. Zie bijvoorbeeld voor ontwerpen A Framework for Building a Design Practice.